Augmentace – Zvětšení prsů silikonovými implantáty

Operace prsou jsou součástí repertoáru výkonů, jimž se věnuje estetická chirurgie. Tyto výkony lze rozdělit podle původu jednotlivých odchylek či vad na problematiku a operace těchto vad vrozených či získáných. Obě skupiny operací však mají jeden cíl. A to odstranit, či co nejvíce zmírnit problém, který žena velmi intenzivně prožívá. Augmentace řeší jednak vrozenou poruchu vývoje jednoho nebo obou prstu a jednak získané změny velikosti prsu. V průběhu života mohou vlivem těhotenství, kojení a současně vlivem hormonálních změn s tím spojených, se prsa postupně zmenšovat, může dojít k jejich atrofii. I zde, pokud nadbytek kůže není příliš velký, lze prsy zvětšit a zpevnit.

Prsy se zvětšují vložením silikonových implantátu, které obsahují silikonový gel. V této souvislosti je třeba se zmínit o tom, že nikdy nebylo prokázáno, že by silikonové implantáty měly vliv na vyšší výskyt rakoviny prsu. Přesto je silikonový gel zdrojem stálých polemik a již řadu let je zkoumán jeho vliv na zdraví pacientů bez prokazatelných závažnějších zjištění. Na našem pracovišti používáme implantáty, které považujeme za nejlepší dosažitelné výrobky tohoto druhu na světě.

Pokyny před operací
  1. Pacientka nesmí minimálně 1 měsíc před operací užívat léky obsahující kyselinu salicylovou (Acylpyrin, anopyrin, alnagon, aspro, acylkoffin, apod.). Tyto preparáty způsobují zvýšenou krvácivost a takový pacient nemůže být operován. Dále nejsou vhodné všechny preparáty enzymového charakteru (wobentym, phlogenzym, apod.). I tyto preparáty výrazně negativně krevní srávlivost ovlivňují.
  2. Je třeba počítat minimálně se 14 dny volna kvůli hojení a regeneraci ran a organismu.
  3. Pacient nesmí v den operace trpět žádným jiným onemocněním.
  4. V den před operací od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit.
Vlastní operace

Výkon se provádí v celkové narkóze a trvá asi 1 – 1,5 hod. Způsob zavedení Implantátu je vždy individuálně předem dohodnout s pacientkou, tak jako velikost a tvar vložek. Řez je veden v podprsní rýže, kde je jizva malá avšak patrná. Implantát se vkládá buď pod prsní žlázu či pod velký prsní sval (viz výše).

Pooperační období

Ambulantní kontroly jsou nutné v prvních 8 až 10 dnech po operaci. Následné kontroly jsou po jednom měsíci, 3 měsících, 6 měsících a 12 měsících po operaci, kdy pacientka přichází na kontroly po dohodě s lékařem. Po dobu 5 dní po operaci je třeba, aby pacientka ležela na lůžku, vstává jen na toaletu a k jídlu. Počet ambulantních kontrol určuje operatér dle stavu. Aby implantáty setrvali na místě a dobře se vhojily, jsou fixovány z vnějšku elastickou náplastí přes hrudník. Masáže prsů se provádí podle pokynů operatéra. Jsou totiž dobrou prevencí proti vytvoření tuhého vazivového pouzdra kolem implantátu, jež může vzniknout jako reakce na cizí těleso. Riziko podobné reakce je u námi používání implantátu sice minimální, ale vyloučit se nikdy nedá a statistiky dokazují, že masáže mohou této komplikaci předcházet. Kontroly jsou po operaci pravidelné v daných intervalech (1 – 3 – 6 – 12 měsíců po operaci), dále je třeba pravidelných kontrol v mammologické poradně a 1x do roka u žen do 30 let kontrola na sonografii a u žen starších 30 let 1x ročně kontrola mamografem.

Komplikace a rizika operace
Ruptura

Vzácně může dojít k ruptuře (prasknutí) gelem naplněného Implantátu. Může k ní dojít kdykoli po operaci i bez zdánlivě zjevné příčiny. Nejčastější příčinou je však poškození při manipulaci či v důsledku mechanické ruční komprese či poranění (autonehoda, pád). Ačkoliv je silikonový gel velmi soudržný, může dojít k jeho pohybu mimo chirurgickou dutinu. V některých případech vede ruptura ke zploštění, změkčení, místním otokům, zánětu, bolesti, k tvorbě silikonových granulomů a migraci gelu. Když k tomu dojde, je možné nahmatat uzlíčky gelu v tkáních kolem implantátu. Vyšetření lze provést ultrazvukem nebo mamografii. Je třeba operace – náhrada implantátu a odstranění gelu z tkání. Vrůstání tkáně do vnějšího povrchu obalu může znesnadnit jeho odstranění.

Kapsulární kontraktura

Nejčastějším problémem všech typů implantátu je ztvrdnutí způsobené kapsulární kontrakturou. Tělo si vytvoří silnou jizvou kolem celého povrchu implantátu. Ke kapsulární kontraktůře může dojít kdykoliv po operaci i za několik let. Častěji však k ní dochází během prvních měsíců po operaci. Může vzniknout u obou prsou či jednoho prsu a nebo k ní nedojde vůbec. I po nápravě se může kapsula vytvořit znovu.

Interference se standardní mamografií

Implantát může interferovat s časným objevením rakoviny prsu. U žen s implantáty by se neměla používat standardní mamografie. Rentgenolog, který mamografické vyšetření provádí, by měl být informován, že pacientka má implantát.

Kalcifikace

Ve vzácných případech se může usazovat vápník kolem implantátu. To může způsobit ztvrdnutí a bolestivost. Tento se může podobat i kalciovým usazeninám v počátečních stádiích rakoviny prsu. Je proto nutné pravidelných kontrolou mammologem.

Svrašťění a krabatění implantátu

Povrch implantátu se může svrašťovat, což může být patrné na povrchu kůže. Závisí na tom, kde je implantát umístěn. Velké vrásnění či záhyby mohu dráždit nebo poškodit okolní tkání.

Změny citlivosti

Implantát může způsobit změny citlivosti ve smyslu snížení nebo zvýšení a to dočasně či trvale.

Vypuzení (extruze)

Ve vzácných případech může implantát proniknout tkání, která jej kryje. K tomu nejspíš dochází, je-li tkáň, která kryje implantát již poškozená, nebo se poškodí v důsledku ischemizačního tlaku – to jest nedostatečným prokrvením. Spolu s příliš velkým nebo posunutým implantátem.

Nespokojenost s kosmetickými výsledky

Neuspokojivé výsledky mohou zahrnovat deformované jizvy, posunutí implantátu, migraci, nesprávnou velikost, asymetrii, nepředpokládaný tvar, hmatnost, pokles prsů.

Rozsah předoperačního vyšetření k výkonu v celkové anestezii

Je důležité si uvědomit, že i v případě estetického operačního zákroku je třeba k takové operaci přistupovat více než odpovědně. Proto v případě plánovaného operačního výkonu v celkové anestezii je potřeba doložit:

N

Přesný rozpis užívané medikace

Je pro nás velmi důležité znát všechny léky, které užíváte.

N

Výsledky předoperačních vyšetření

Přineste s sebou kompletní výsledky všech předoperačních vyšetření. Vyšetření nesmí být v den provedení výkonu starší 14-ti dnů.

N

Doplňující vyšetření

V případě potřeby Vás požádáme o doplňující specializovaná vyšetření

Rezervační formulář

+420 774 081 681

plastika@plastika-richtr.cz

Operace v lokální anestezii

Chirurgie Rokycany
Jiráskova 398
337 01 Rokycany

Operace v celkové anestezii

Nemocnice Hořovice
K Nemocnici 1106/14
268 01 Hořovice

TooltipText
Napište nám